Stalling bij van Dijk Caravans
Uw kostbare bezig veilig gestald..

Overeenkomst van Stalling en Huur

Heeft u een caravan, camper, vouwwagen, boot op trailer of een oldtimer in bezit, en zoekt u een stalling?

Stallingsvoorwaarden Stalling Van Dijk Caravans
Overeenkomst van Stalling en Huur

 1. De stallinggebuiker maakt gebruik van een plaats in de stalling, welke door de stallinghouder wordt bepaald, dus geen vaste plaats.
 2. De stalling geldt telkens voor een periode van 12 maanden. Enig onderverhuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 3. De betaling van de stallinghuur dient per vooruitbetaling plaats te vinden, het eerste jaar tegen contante betaling en volgende jaren binnen 1 week na factuurdatum.
 4. Bij huurachterstand is het niet mogelijk de caravan, camper, vouwwagen of boot met trailer uit de stalling te halen.
 5. De stallinghouder zal geen onbevoegden bij het gestalde toelaten. Werkzaamheden en dergelijke aan het gestalde is niet toegestaan.
 6. De stallinggebruiker dient minstens 24 uur van te voren te bellen om de caravan, camper, vouwwagen of boot op te halen.
 7. U kunt u caravan etc halen / brengen van maandag tot en met vrijdag ‘s morgens tot 10.30 uur en na 15.30 uur zaterdag tot 14.00 uur, hetgeen betekent dat U de caravan of camper kunt ophalen of brengen in overleg met de stallinghouder.
 8. Het in en uit de stalling plaatsen van het gestalde object geschiedt uitsluitend door de stallinghouder of degene die de stallinghouder hiervoor heeft aangewezen, hetzij in opdracht van de stallingebruiker, hetzij op eigen initiatief van de stallinghouder om een hem moverende reden. Stallinggebruiker geeft stallinghouder hierbij toestemming om naar eigen goeddunken het gestalde object in of uit de stalling te plaatsen.
 9. Tussen 31 oktober en 15 maart is de stalling gesloten
 10. De stallinggebruiker is verplicht om evt. aanwezige gasflessen uit een caravan, camper, vouwwagen of boot met trailer, te verwijderen. Indien hier niet aan wordt voldaan, zullen voortvloeiende kosten voor rekening van de stallinggebruiker zijn.
 11. De stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade aan het gestalde object, ongeacht op welke wijze deze schade mocht zijn ontstaan, tenzij de stallinghouder terzake van de schade opzet of aan opzet grenzende schuld kan worden verweten.
 12. De huurprijs is geindexeerd. Aangehouden wordt de prijsindex van de Kamer van Koophandel.
 13. Deze overeenkomst wordt telkens voor dezelfde periode waarvoor zij is aangegaan, stilzwijgend verlengd.
 14. Het opzeggen van deze overeenkomst dient minstens een 2 maand voor het einde van de lopende contractduur per aangetekend schrijven plaats te vinden.
 15. Restitutie stallinggeld is niet mogelijk.
Neem de stalling van uw kostbare bezit serieus.